– پس از خرید بسته، دیجی پینگ تعهدی نسبت به استفاده خلاف شما را ندارد.
– شما باید از این بسته جهت کاهش پینگ استفاده کنید.
-پشتیبان های ما وظیفه کمک به شما را دارند.